LICENTE

PRODUSELE ECOLOGICE

 (versiunea printabila)

 

  1. Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2000


Monitorul Oficial, nr. 172 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

Definiţie: Producţia ecologică, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, care respectă standardele, ghidurile şi caietele de sarcini naţionale şi sunt atestate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop.

Produsele ecologice sunt obţinute şi etichetate astfel încât să informeze cumpărătorul că produsul şi/sau, după caz, ingredientele din produs au fost obţinute în conformitate cu metode de producţie ecologică, şi anume:

Ø       produsele vegetale primare neprocesate, animalele şi produsele animaliere neprocesate;

Ø        produsele de origine vegetală şi animală procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală şi/sau de origine animală;

Ø       furajele, furajele compuse şi materiile prime, care nu sunt cuprinse la primul alineat

 

Reguli de producţie ecologică:

Ø     respectarea principiilor producţiei ecologice

Ø     neutilizarea de fertilizatori şi amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi alimentari, ingrediente pentru prepararea alimentelor, substanţe folosite în alimentaţia animalelor, substanţe ajutătoare pentru pregătirea furajelor, produse pentru curăţarea şi dezinfectarea adăposturilor pentru animale şi de alte produse, decât a acelor produse permise să fie folosite în agricultura ecologică;

Ø     folosirea de seminţe sau material vegetativ săditor obţinut prin metode de producţie ecologică.

 

Principiile de bază ale producţiei agroalimentare ecologice:

Ø       eliminarea oricărei tehnologii poluante;

Ø       realizarea structurilor de producţie şi a asolamentelor, în cadrul cărora rolul principal îl deţin rasele, speciile şi soiurile cu înaltă adaptabilitate;

Ø         fertilităţii naturale a solului;

Ø         integrarea creşterii animalelor în sistemul de producţie a plantelor şi produselor din plante;

Ø         utilizarea economică a resurselor energetice convenţionale şi înlocuirea acestora în mai mare măsură prin utilizarea raţională a produselor secundare refolosibile;

Ø       aplicarea unor tehnologii atât pentru cultura plantelor, cât şi pentru creşterea animalelor, care să satisfacă cerinţele speciilor, soiurilor şi raselor.

 

Conversia producţiei convenţionale la cea ecologică. Întreaga unitate, fermă sau o parcelă din fermă, incluzând creşterea animalelor, trebuie să fie transformată în concordanţă cu standardele ecologice naţionale şi internaţionale într-o anumită perioadă

 

Durata perioadei de conversie:

Ø      2 ani pentru culturile de câmp anuale;

Ø      3 ani pentru culturile perene şi plantaţii;

Ø      2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;

Ø      12 luni pentru vite pentru carne;

Ø      6 luni pentru rumegătoare mici şi porci;

Ø      12 săptămâni pentru animale de lapte;

Ø      10 săptămâni pentru păsări pentru producţia de ouă sau carne, cumpărate la vârsta de 3 zile;

Ø      1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenţionale

 

2.      Hotărâre nr. 917/2001


Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 /2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 /2001

 

Ø      Regulile detaliate privind principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apicultură şi produse apicole sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Ø      Lista cuprinzând produsele permise să fie utilizate în agricultura ecologică este prevăzută în anexa nr. 2.

Ø      Ingredientele şi metodele de prelucrare care pot fi utilizate la prepararea alimentelor ecologice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Ø      Anexa nr. 4  Numărul maxim de animale pe ha

Ø      Anexa nr. 5: Suprafeţele minime ale adăposturilor în interior, exterior şi alte caracteristici ale acestora pentru diferite specii de animale şi tipuri de producţie

 

3. ORDIN MADR nr. 219/2007 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică MOF nr. 238/2007

Ø      Operatorii au obligaţia de a-şi înregistra în fiecare an, până la data de 1 iunie activitatea, prin DADR, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, compartimentul de specialitate, prin completarea fişelor de înregistrare prezentate în anexele nr.1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ø      Fişele de înregistrare, aprobate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, sunt transmise în original operatorului care a solicitat înregistrarea.

Ø      În situaţia în care un producător administrează mai multe ferme, solicitantul va completa câte un set de fişe de înregistrare pentru fiecare fermă/unitate ecologică.

Ø      În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, operatorul furnizează la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi alte documente.

Ø      În situaţia în care fişele de înregistrare nu sunt complete sau conţin informaţii neclare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va acorda operatorului o perioadă de 15 de zile pentru rectificarea acestora. Dacă fişele de înregistrare nu sunt remediate în termenul legal, procedura de înregistrare va fi anulată.

Ø      Organismele de inspecţie şi certificare nu vor efectua prima inspecţie la ferma/unitatea ecologică dacă operatorul nu este înregistrat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Ø      În cazul în care operatorul încetează activitatea cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale respectiv compartimentul de specialitate.

 

4.      Sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi control

ORDIN MADR nr. 688 / 2007

MOF nr. 599/2007

 

Regulile prevăzute în prezentul ordin au scopul să ofere consumatorilor garanţii că produsele produsele, au fost obţinute în conformitate cu dispoziţiile legale privind agricultura ecologică În conformitate cu prevederile din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 privind modul de producţie ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agroalimentare ecologice, denumit în continuare Regulament, operatorii care produc, procesează, depozitează, comercializează şi/sau importă din terţe ţări în Uniunea Europeană produse agroalimentare ecologice trebuie să îşi supună activitatea unităţii/fermei de producţie, sistemului de inspecţie şi certificare.

Ø      Inspecţia operatorilor şi certificarea produselor agroalimentare ecologice se fac în România, de către organisme de inspecţie şi certificare, persoane juridice din sectorul public sau privat, acreditate/aprobate.

Ø      Aprobarea, controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare se fac de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

Ø      Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale atribuie organismului de inspecţie şi cerificare, un cod de identificare.

Ø      Certificatul de aprobare acordat organismelor de inspecţie şi certificare este valabil 2 ani şi se avizează anual de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma controlului şi supravegherii activităţii organismului de inspecţie şi certificare.

 

5.      Reguli specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

Ordin MADR /ANPC nr. 417/2002 Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 /2002

ORDIN nr. 317/190  din 11 mai 2006

 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 /2006În cazul etichetării sau publicităţii produselor vegetale primare neprocesate, a animalelor şi a produselor animaliere neprocesate, se fac referiri la modul de producţie ecologică numai în următoarele condiţii:

Ø    indicaţiile evidenţiază cu claritate modul de producţie agricolă;

Ø     produsul este obţinut în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în OUG nr. 34/2000 şi în Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, sau este importat şi se supune aceloraşi prevederi;

Ø     produsul se obţine sau se importă de un operator care este controlat de un organism de inspecţie şi certificare în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 din OUG nr. 34/2000;

Ø     prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare la care operatorul este înscris.

Produse de origine vegetală şi animală procesate, destinate consumului:

Ø      cel puţin 95% din ingredientele de origine agricolă ale produsului sunt produse sau provin din produse obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecologică sau sunt importate şi se supun aceloraşi prevederi;

Ø      toate celelalte ingrediente de origine agricolă ale produsului sunt menţionate în  Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 sau sunt autorizate provizoriu într-o ţară din Uniunea Europeană;

Ø      produsul conţine numai substanţele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, ca ingrediente de origine neagricolă;

Ø      produsul sau ingredientele sale de origine agricolă sunt supuse unor tratamente numai cu substanţele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001;

Ø      produsul sau ingredientele sale nu sunt supuse tratamentelor care implică utilizarea radiaţiilor ionizante;

Ø       produsul este preparat sau importat de un operator care este controlat de un organism de inspecţie şi certificare în

Ø      prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat ultima inspecţie a operatorului;

Ø      produsul este obţinut fără utilizarea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor derivate din astfel de organisme;

Ø      indicaţiile privind modul de producţie ecologică trebuie să stabilească în mod clar că se referă la un mod de producţie agricolă şi trebuie să fie însoţite de o menţiune privind ingredientele de origine agricolă respective, în condiţiile în care această menţiune nu este înscrisă în lista ingredientelor.

Produsele vegetale în plus pot cuprinde referiri la conversia către modul de producţie ecologică în următoarele condiţii:

Ø      respectă o perioadă de conversie de cel puţin 12 luni înainte de recoltare;

Ø       indicaţiile de pe eticheta produsului sunt inscripţionate astfel încât să nu inducă în eroare cumpărătorul asupra acestui produs. Aceste indicaţii se formulează astfel: "produs în conversie către agricultura ecologică" şi trebuie să fie prezentate în acelaşi format, culoare şi stil de caractere cu denumirea sub care se vinde produsul. În această formulare cuvintele "agricultura ecologică" nu vor fi mai evidente decât cuvintele "produs în conversie către";

Ø      produsul conţine doar un singur ingredient vegetal de origine agricolă;

Ø      prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat ultima inspecţie a operatorului;

Ø      produsul este obţinut fără utilizarea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor derivate din astfel de organisme.

Ø      Pe eticheta şi publicitatea unui produs ecologic se va aplica sigla «ae» specifică produselor ecologice controlate.

 

6.      Sigla AE

Ordin nr. 317/2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 /2006

Sigla "ae" este utilizată în scopul certificării-identificării produselor agroalimentare ecologice şi garantează că produsele agroalimentare care poartă această siglă îndeplinesc următoarele condiţii:

Ø      provin din agricultura ecologică din România şi sunt comercializate în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2000

Ø      sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R.;

Ø      provin din import şi sunt certificate în România de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de M.A.P.D.R.

Ø      Reprezentarea grafică şi descrierea siglei "ae" de certificare-identificare sunt prezentate în anexa nr. 2 lit. A la reguli.

Ø      Sigla "ae" cu scop informativ-publicitar cu privire la agricultura ecologică şi produsele agroalimentare ecologice.

Ø      Sigla "ae" este proprietatea exclusivă a M.A.P.D.R.,

Ø      Produsele agroalimentare ecologice aflate în perioada de conversie nu se inscripţionează cu sigla "ae" de certificare-identificare

Cererea de acordare a siglei "ae"

Ø      Modelul cererii de solicitare a utilizării siglei "ae" în scop de certificare-identificare este prevăzut în anexa nr. 3 la reguli. Cererea se completează în două exemplare şi se aprobă de către directorul general al direcţiei generale în subordinea căreia se află Compartimentul de agricultură ecologică din cadrul M.A.P.D.R.

Ø      Cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative:

o     fişa de înregistrare a operatorului, aprobată de M.A.P.D.R.;

o     contractul încheiat de producător cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat de M.A.P.D.R.;

o     certificatul de produs ecologic, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare cu care producătorul a încheiat contractul;

o     forma finală a etichetei produselor, conţinând şi sigla de certificare, lipită pe o foaie format A4.

 

 

7.         LISTA organismelor de inspecţie si certificare acreditate de MADR,  pentru efectuarea inspecţiei si certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României

 

 

BCS OKO Garantie-Germania
Reprezentanta in România:
,,
BCS OKO-GARANTIE ROMANIA” S.R.L
Adresa:Tg.Mures, str.Belsugului nr.24, ap.1, jud.Mures
Telefon/Fax: 0265250846
Responsabil: Szabo Alexandru
E-mail:infobcs@rdslink.ro
Telefon:0745 474879
Cod:RO-
ECO-001

QC&I GmbH-Germania
Reprezentanta in România:
,, QC&I ROMANIA’’
Adresa: Timişoara, str.Listz nr.1, parter,Ap.1
Telefon/ Fax:: 0256241562
Responsabil: Victor Scorodeti
Telefon: 0723 748499
E-mail: victor_scorodeti@yahoo.com
Cod:RO-
ECO-002

RO-ECO-003

SUOLO e SALUTE srl Italia
Reprezentanţa în România:
,,SUOLO E SALUTE ROMANIA S.R.L”
Adresa:Timisoara, Piaţa Unirii nr.8, ap.4
Telefon/ Fax:056294773
e-mail: info@suoloesalute.it
Responsabil: Alessandro D’Elia
Cod:RO-
ECO-003

Biokontroll-Ungaria
Reprezentanta in România:
,,Biokontroll Societate de Utilitate Publica Budapesta
Sucursala Zalău România”
Adresa: Zalău, str.Constantin Dobrogeanu Gherea,
nr.12, jud.Sălaj
Telefon/ Fax:: 0260/660471
Responsabil: Szeredai Laszlo
Cod:RO-
ECO-004

Instituto per Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA) Italia
Reprezentanta in România:
,,ICEA ROMANIA” S.R.L
Adresa: str.Comisia Centrala nr.80 A, Focşani
Telefon: 0237210497
Fax: 0237210497
Responsabil: Gabriela Mitrea
E-mail: icearomania@yahoo.com
Cod:Ro-
ECO-005

Control BIO Ellas – Institutul de Control al Produselor Biologice
Reprezentanta in România:
„S.C. Eleghos Bio Ellas România SRL”
Telefon /Fax: 021-6104020
Responsabil: Damian Dragomir
Telefon: 0723959241
Cod:RO-
ECO-006

SC ECOCERT ESE – Franţa
Reprezentanta in România:
„ECOCERT SA”
Adresa: Bucureşti, str.Viitorului nr.112, Ap.1,Sector 2
Telefon /Fax: 021 2106820
E-mail: abdelaziz.messai@ecocert.de
Responsabil: Abdelazis Messai
Cod:RO-
ECO-007

,,S.C Ecoinspect S.R.L” România
Adresa:Cluj Napoca, str.Horia, nr.75, Ap.5, jud.Cluj
Telefon/Fax: 0264536324
E-mail: ecoinspect@mail.from.ro
Director: Lorincz Piroska
Cod:RO-
ECO-008

BIOS S.r.l Italia
Reprezentanta in România:
„BIOS S.r.l Italia SUCURSALA ROMANIA”
Adresa: Bucureşti, B-dul Timişoara nr.73, Bloc C12,
Sc.B,etaj 10, Ap.78,sector 6
Telefon /Fax: 021-2106620;021-2115131
Responsabil: Grosu Gina-Diana
Telefon:0741260102
Cod:RO-
ECO-009

LACON s.r.l Germania
Reprezentanta in România:
„LACON s.r.l Germania SUCURSALA ROMANIA”
Adresa: Bucureşti, Str. Baia de Arieş, nr.3, bl 5B, sc 1,
et.4, ap.18,sector 6
Telefon /Fax: 4115446
Responsabil: Dr. Sorin –Liviu Stefanescu
Telefon:0722621035
Cod:RO-
ECO-010

SC BIO CERT SRL România:
Adresa: Bucureşti, str. Calea Moşilor, nr. 284, bl. 22A,
sc. B, ap.32, sector 2
Telefon /Fax: 021-6104020;021-6104020
Responsabil: Aurel Damian
Telefon:0744309851
Cod:RO-
ECO-011

SC BIOINSPECTA România SRL
Reprezentanta in România:
„BIOINSPECTA S.r.l Elveţia SUCURSALA ROMANIA”
Adresa: Cluj-Napoca, str. Gurghiu, nr.2, ap. 9
Telefon /Fax: 0264-573546
Responsabil: Monika Zimmermeier
E-mail: monika.zimmermeier@bio-inspecta.ch
Cod:RO-
ECO-012.

 

IMO CONTROL SRL Romania
Strada Crizantemelor, nr. 7, ap. 51
545400, Oraş Sighişoara
Judeţ Mureş
Telefon/Fax:0269543609
E-mail: tartler@gmx.

Cod: RO-ECO-013

CERES HAPPURG GmbH Sucursala Iernut Romania
Strada 1 dec.1918, bl. 3, sc. A, ap. 5
545100, Oraş Iernut
Judeţ Mureş
Telefon: +40 740591529
E-mail: ameliarachita@yahoo.com
www.ceres-cert.com

Cod: RO-ECO-014

Agreco R.F GÖDERZ GmbH Germania Sucursala Romania
Strada Măgurii, nr. 4, bloc 33, sc. C ap.16
100473, Oraş Ploieşti
Judeţ Prahova
Telefon:+40 244561615
E-mail: info@agrecogmbh.de
www.agrecogmbh.de

Cod: RO-ECO-015

 

 

 

Legislaţie comunitară

 

1. REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 cu data de 1 ianuarie 2009

2. Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente

 

Agricultura ecologică pas cu pas

 

Producătorul în agricultura ecologică va urma paşii:

a) Se informează, citeşte legislaţia naţională şi reglementările comunitare privind producţia ecologică

b) Se informează despre distribuitorii, importatorii, producătorii de input –uri ecologice de pe site–ul MADR, alte surse. 

c) Caută piaţă de desfacere, contracte pentru produsele ecologice

d) Introduce unitate, fermă sau o parcelă din fermă în conversie de la agricultura convenţională la cea ecologică

e) Alege unul din organismele de inspecţie şi control din lista acreditată de MAPDR

f) Se înregistrează la DADR Iaşi până pe data de 1 iunie a fiecărui an cu formularul aferent activităţii din agricultura ecologică (producţie vegetală, animală, procesare, import, export etc.)

g) În perioada de conversie poate aplica pe eticheta de produs "produs în conversie către agricultura ecologică"

h) Produsele agroalimentare ecologice aflate în perioada de conversie nu se inscripţionează cu sigla "ae" de certificare-identificare

i) La terminarea conversiei şi cu respectarea procedurilor, Organismul de inspecţie şi certificare ales, certifică produsele ecologice

j) Operatorul poate utiliza eticheta pentru produs ecologic conform reglementărilor

k) Operatorul solicită la MADR aplicarea siglei „ae„

l) Dacă o obţine o tipăreşte pe eticheta produsului.

m) Respectă în permanenţă regulile şi reglementările privind producţia ecologică

 

Nu uitaţi:

Înregistrarea activităţii se face în fiecare an la DADR.

Inspecţia şi certificarea implică costuri pe timpul conversiei şi producţiei de produse ecologice.

Dar. Produsele ecologice sunt sănătoase şi se vând la un preţ mai mare decât produsele convenţionale. Preţul de vânzare poate acoperi cu succes toate investiţiile iar operatorul are satisfacţia practicării unei activităţi  agroalimentare nepoluante şi care poate satisface orice consumator.

Sprijinul acordat de  Uniunea Europeană pentru produsele materii prime ecologice,  este mai mare decât cel la produsele convenţionale.

 

Dumneavoastră decideţi!!!!

Declaratii de avere       Comunicate de presa        Link-uri