LICENTE

autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinurile şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă

 

Autorizarea laboratoarelor se face de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza normelor metodologice

Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti eliberează laboratoarelor care îndeplinesc condiţiile de autorizare prevăzute în normele metodologice , autorizaţia pentru efectuarea de analize şi eliberarea de buletine de analiză pentru vinurile ce urmează a fi expediate de producători pentru comercializarea pe piaţa internă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

 - Vinurile şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate de producători în scopul comercializării pe piaţa internă vor fi însoţite de buletine de analiză eliberate de laboratoare autorizate, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3.

 Rezultatele determinărilor privind compoziţia fizico-chimică şi caracteristicile organoleptice ale produselor vinicole ce urmează a fi expediate pentru comercializare se înscriu în buletinul de analiză care însoţeşte vinurile şi celelalte produse pe bază de must şi vin.

Pentru analizarea compoziţiei fizico-chimice a vinurilor, laboratoarele vor aplica metodele de analiză a vinurilor aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 541/1.025/2002 privind notificarea metodelor comunitare de analiză aplicabile în sectorul vinului.

În vederea autorizării, laboratoarele trebuie să dispună de dotarea tehnică şi de personal de laborator calificat care să permită efectuarea determinărilor cuprinse în buletinul de analiză prezentat în anexa nr. 3 la ordin.

 Aparatura utilizată pentru determinări trebuie să fie etalonată metrologic. Baloanele cotate, biuretele şi pipetele din sticlă utilizate în analize trebuie să corespundă clasei A de calitate.

 Laboratoarele care solicită autorizarea în acest sens vor depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti o cerere de autorizare şi documentaţia din care să rezulte că pentru fiecare metodă îndeplinesc prevederile art. 2.

Buletinele de analiză pentru livrarea vinului pe piaţa internă, emise de laboratoarele autorizate, vor fi înregistrate într-un registru special de evidenţă a acestor buletine, numerotat, vizat şi ştampilat de către compartimentul Inspecţia de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Registrele vor cuprinde următoarele rubrici: solicitantul, adresa, numărul probei-contraprobei, denumirea produsului, anul de recoltă, categoria de calitate, valorile analitice, cantitatea pentru care s-a emis buletinul, numărul buletinului şi concluziile.

Persoana care solicită laboratorului autorizat eliberarea buletinului de analiză ce va însoţi lotul de vin expediat pentru comercializare pe piaţa internă completează la sediul laboratorului o cerere potrivit modelului ataşat buletinului de analiză, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, şi depune 3 probe medii din produsul vinicol ce urmează a fi comercializat. Fiecare probă trebuie să conţină minimum 0,75 litri.

 O probă de vin este destinată efectuării analizelor fizico-chimice şi organoleptice, o probă (constituie contraprobă) se sigilează în prezenţa solicitantului şi se păstrează în laborator timp de 90 de zile pentru vinul livrat în vederea comercializării în vrac şi 180 de zile pentru vinul livrat sub formă îmbuteliată, iar o probă se restituie solicitantului, sigilată de către laborator.

 Buletinul de analiză se completează, ca urmare a determinărilor fizico-chimice şi organoleptice, la toate rubricile, în 3 exemplare autocopiative; primul exemplar (albastru) şi al doilea exemplar (roşu) se înmânează solicitantului, iar al treilea exemplar (verde) se păstrează la laboratorul care l-a emis.

 Produsul vinicol expediat de producător/îmbuteliator către reţeaua de comercializare va fi însoţit până la primul comerciant de exemplarul albastru al buletinului de analiză sau de o copie a acestuia, certificată de producător/îmbuteliator, în cazul în care din lotul pentru care s-a eliberat buletinul de analiză se livrează la mai mulţi beneficiari.

Autorizaţiile eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti se actualizează anual, în urma verificării menţinerii condiţiilor care au stat la baza autorizării de către comisia constituită de DADR  

 Pe perioada autorizării pentru emiterea de buletine de analiză în vederea livrării vinului pe piaţa internă, laboratoarele vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice care să asigure exactitatea determinărilor şi înscrierea corectă şi completă a rezultatelor în buletinele de analiză.

 

 

Legislaţie

1.                  Ordin MAPDR nr. 277 din 20/04/2006

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 03/05/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinurile şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă

 

2.                  Ordinul MAPDR /MS nr. 541/1.025/2002

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 123/2003

privind notificarea metodelor comunitare de analiză aplicabile în sectorul vinului.

 

Anexe Ordin 277 din 2006

Declaratii de avere       Comunicate de presa        Link-uri