LICENTE

DOCUMENTAȚIA

necesară acordării licenței de fabricație pentru produsele alimentare:

Cererea - tip de solicitare a licenței de fabricație (anexa nr. 2) va fi însoțită de următoarele documente în copie:

a. Statutul societății comerciale sau autorizația eliberată în conformitate cu reglementările in vigoare pentru asociațiile familiale si persoanele fizice autorizate să desfășoare o activitate economică independentă, în copie;

b. Certificatul de înmatriculare al societății comerciale emis de oficiul registrului comerțului, în copie;

c. Certificat de înregistrare fiscală al societății comerciale sau al asociației familiale și persoane fizice, în copie;

d. Autorizația sanitară de funcționare pentru care se solicită licența de fabricație, eliberată de către Direcția de Sănătate Publică județeană, în copie sau anexa la certificatul de înregistrare eliberat de Biroul Unic semnată și ștampilată pentru unitățile care desfășoară activități care sunt supuse înregistrării și autorizării prin Biroul Unic al Camerei de Comerț și Industrie;

e. Autorizația sanitar veterinară de funcționare pentru unitățile care sunt supuse controlului sanitar veterinar, eliberată de către Direcția Sanitară Veterinară județeană, în copie sau anexa la certificatul de înregistrare eliberat de Biroul Unic semnată și ștampilată pentru unitățile care desfășoară activități care sunt supuse înregistrării și autorizării prin Biroul Unic al Camerei de Comerț și Industrie;

f. Fișa unității pentru care se solicită licența de fabricație, întocmită conform anexei nr. 3.

g. Fișa laboratorului uzinal, întocmită conform anexei nr. 4 și / sau dotarea laboratorului uzinal pentru verificarea parametrilor tehnologici;

h. Specificație tehnică sau standard de firmă, elaborată și aprobată de agentul economic, care trebuie să cuprindă condițiile de calitate ale produsului și data durabilității minimale a acestuia, de respectarea cărora producătorul rămâne răspunzător, condițiile specifice de manipulare, transport și depozitare și regulile de verificare a calității;

i. Schema și instrucțiunile tehnologice pentru fiecare categorie de produs pentru care se solicită licența de fabricație, care trebuie să cuprindă toate fazele fluxului tehnologic, începând cu recepția materiilor prime până la depozitarea produsului finit, și modul în care sunt verificați și controlați parametrii tehnologici, precum și utilajele și instalațiile tehnologice;

j. Fișa cu privire la pregătirea de specialitate a personalului, întocmită conform anexei nr. 5, în care să se menționeze:

- personalul de conducere a procesului de fabricație, care trebuie să aibă, în funcție de gradul de complexitate al unității, cel puțin pregătire profesională medie de specialitate, atestată;

- personalul de laborator, care trebuie să aibă, în funcție de gradul de complexitate al unității, cel puțin pregătire profesionale de specialitate, atestată;

- personalul de excepție, care va cuprinde, preponderat, personal calificat cu pregătire profesională specifică la nivelul de complexitate al activităților pe care le desfășoară.

k. Contract de analize cu laborator terț acreditat / autorizat pentru verificarea parametrilor declarați în specificațiile tehnice pentru agenții economici care nu au în dotare laborator uzinal de analize.

Agenți economici care desfășoară activități în laboratoare de patiserie - cofetărie prezintă documentele prevăzute la lit. a) - f).

Agenți economici care desfășoară activități de ambalare și / sau îmbuteliere de produse alimentare prezintă documentele prevăzute la lit. a) - f).

Acte normative care reglementează această autorizare: OMAAP nr. 357 și Regulament cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea licențelor de fabricație publicate în M.O. nr. 404 din 10.06.2003.

Activitățile și produsele pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale acordă licențe de fabricație sunt specificate în anexa nr. 1.

Declaratii de avere       Comunicate de presa        Link-uri